Vluchtelingenwerk

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:09

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We begeleiden hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. We bieden juridische en maatschappelijke begeleiding aan statushouders. Daarnaast bieden we verschillende trajecten in het kader van participatie en integratie waaronder het Taalcentrum Vlaardingen.

In het Taalcentrum kunnen anderstaligen (vluchtelingen en niet-vluchtelingen) groepsgewijs de Nederlandse taal (beter) leren. De lessen worden aangeboden op vier vaardigheden: spreken, lezen, luisteren en schrijven.
Er zijn programma's voor beginners die de basiskennis van Nederlands willen verwerven en programma's voor personen die een hoger taalniveau wensen te bereiken. Het Taalcentrum van VluchtelingenWerk Vlaardingen heeft een sterk team vrijwilligers met goede kwaliteiten. Deze kwaliteiten worden gericht ingezet, met oog voor een ieders specifieke expertise. Vrijwilligers vormen de spil in onze organisatie én in het contact met de deelnemers. Hiernaast bieden we individuele taalcoaching. Per jaar koppelen we taalmaatjes aan taalleerders voor wie de stap naar de groepslessen te hoog is.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen verstaan en dus voldoende basisvaardigheden beheersen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Door gezamenlijk op te trekken in het Bondgenootschap kunnen we een breed, gevarieerd aanbod ontwikkelen in Vlaardingen.
Wat ons aanspreekt is de samenwerking met andere taalaanbieders en andere maatschappelijke organisaties op het gebied van:
– Uitwisselen van informatie en kennis op het gebied van taallesmethodes
– Ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten zoals de “week van alfabetisering”
– Signaleren van behoeftes onder de doelgroep
– Samenwerken aan deskundigheidsontwikkeling van vrijwilligers ( door gezamenlijke trainingen)
– Netwerkuitbreiding van vrijwilligers en doelgroep
– Doorverwijzing van de doelgroep naar een passend taalaanbod

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
– taallessen aangeboden om de geletterdheid te verbeteren
– digitale vaardigheden aangeleerd/verbeterd via computerlessen
– een bijdrage geleverd aan netwerkuitbreiding van de doelgroep
– vrijwilligers geworven om de laaggeletterden te helpen
– gepleit voor het belang bestrijden van laaggeletterdheid in verschillende netwerkvormen
– een bijdrage geleverd aan werving en bewustmaking van doelgroep
– professionals en vrijwilligers getraind om laaggeletterd effectief aan te pakken

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?Een taal niet beheersen belemmert de communicatie tussen hulpverlener en cliënt.
Een voorbeeld: de docent vertelt in de les dat ze een week op vakantie gaat. Ze legt duidelijk uit dat de les volgende keer wel doorgaat met een andere vrijwilliger en dat ze na een week weer terugkomt.
1cursist komt niet meer naar de les. Bij navraag blijkt hij begrepen te hebben dat er geen les meer is. Hij had begrepen dat hij een andere school/ vrijwilliger moet zoeken.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
We verwijzen cursisten vaak door, afhankelijk van behoefte naar andere scholen. We houden de aantallen niet altijd bij.
We hebben via een inschrijfformulier 14 personen doorverwezen naar Albeda en 9 personen via de mail naar B.
Het komt ook voor dat telefonisch geïnteresseerden advies krijgen om naar een andere taalschool te gaan wanneer deze beter bij de leerwens van de beller past en verwijzen dan door.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? (gegevens contactpersoon, website)
Via mail: rbouchrit@vluchtelingenwerk.nl
of vlaardingen@vluchtelingenwerk.nl
telefoonnummer: 010-4346728
Rotterdamseweg 176
3135PX Vlaardingen
website: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vluchtelingenwerk-vlaardingen