Stichting Elkerlyc

Gepubliceerd op: 12 juni 2020 12:09

Stichting Elckerlyc is een professionele, waardengedreven organisatie die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op effectieve en efficiënte wijze ondersteuning biedt bij herstel en behoud van zelfredzaamheid van kwetsbare personen vanaf 18 jaar in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Waarom ben je een Bondgenoot geworden? Wat spreek je het meest aan in het Bondgenootschap Basisvaardigheden?
Vanuit de visie dat volwassen personen in Nederland zelfstandig inhoud geven aan het eigen leven, zorgen voor de aan hen toevertrouwde kinderen en actief participeren in de samenleving is het vanzelfsprekend dat cliënten daar waar nodig of noodzakelijk worden geholpen de taalvaardigheid in het Nederlands te vergroten.

Welke stappen heb je, als organisatie, in het afgelopen jaar genomen om je bijdrage aan het bestrijden van laaggeletterdheid te vergroten?
Bij anderstalige cliënten wordt daar waar noodzakelijk de hulp ingeschakeld van een tolk, maar daar waar mogelijk worden cliënten gestimuleerd de Nederlandse taal te ontwikkelen. Het is fijn om deze ontwikkeling daar waar mogelijk in handen van experts te leggen. De bibliotheekis zo’n expert.

Kun je een situatie beschrijven, waarin je ervaren hebt dat een cliënt/cursist/patiënt de taal onvoldoende beheerst. Hoe beïnvloed dit je werk?Voor anderstaligen is dit duidelijk, zij spreken en verstaan immers de Nederlands taal niet. Voor laaggeletterden is dit minder duidelijk omdat het dan gaat om het wel of niet begrijpen van gesproken of geschreven taal.
Bij Elckerlyc is de belangrijkste informatie zowel gesproken als geschreven aanwezig. Cliënten worden mondeling geïnformeerd en begeleid, toch staan er ook veel zaken op papier. Aan cliënten wordt in sommige gevallen ook gevraagd de van ons ontvangen informatie aan ons terug te geven (verbaal of op schrift) zodat wij kunnen teruglezen of horen op welke manier onze informatie is verwerkt/begrepen. Wij zouden op termijn graag willen zien dat cliënten in het eigen dossier begeleidingsgesprekken weergegeven, zodat wij beter zicht hebben op de verwerking van belangrijke informatie.
Anderstalige cliënten worden zo snel als mogelijk verwezen naar een instelling waar de Nederlandse taal geleerd kan worden. Bij laaggeletterden is het moeilijk om te achterhalen of er sprake is van laaggeletterdheid.

Hoe vaak hebt je in de afgelopen jaren cliënten/cursisten/patiënten doorverwezen naar B of een andere organisatie uit het Bondgenootschap?
Als het goed is is deze informatie bekend bij de B.

Hoe kunnen de partners met je contact opnemen? (gegevens contactpersoon, website)
https://www.stichting-elckerlyc-vlaardingen.nl/