Nieuws

Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de Bibliotheek de Plataan.

Grote Kerk Vlaardingen: ontmoeten, ontwikkelen en ontspannen in de nieuwe Bibliotheek, de toekomstige huiskamer van de stad

Vlaardingen, 17 november 2023 – De krant lezen, een boek lenen, een lezing bijwonen, naar orgelmuziek luisteren, een goede cappuccino halen of heerlijk lunchen op het terras. Dit toekomstbeeld voor de nieuwe invulling van de Grote Kerk is weer een flinke stap dichterbij. Recent hebben alle betrokken partijen, nu het haalbaarheidsonderzoek is afgesloten, gezamenlijk geconcludeerd dat deze nieuwe invulling van de kerk realistisch is. De Bibliotheek in de Grote Kerk wordt een inspirerende plek voor ontmoetingen, presentaties, leer- en leesplezier, muziekvoorstellingen, maatschappelijke activiteiten en horeca. Een plek waar iedere inwoner van Vlaardingen zich thuis voelt.

Maar voor dat het zover is moet er nog wel een hoop gebeuren! Stadsherstel Maassteden, Bibliotheek de Plataan en de gemeente Vlaardingen gaan nu een samenwerkingsovereenkomst sluiten om met elkaar de stappen te kunnen ondernemen ter voorbereiding op de restauratie van de kerk. Met de Protestantse Gemeente Vlaardingen zal Stadsherstel Maassteden een koopovereenkomst aangaan om op termijn het eigendom van de kerk over te dragen. Na het afsluiten van deze overeenkomsten zal, naar verwachting, in het eerste kwartaal van 2024 de ontwerpfase worden opgestart. In voorbereiding daarop zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarde van het huidige kerkinterieur en de verschillende restauraties en verbouwingen die hebben plaatsgevonden. Dit onderzoek draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van de kerk.
De ontwerp- en voorbereidingsfase van de restauratie en herbestemming van de kerk zal nog de nodige tijd in beslag nemen, omdat de inpassing van de nieuwe functie in dit rijksmonument zorgvuldig moet worden aangepakt. Daarnaast zullen de partijen de begrote subsidies en financieringen nog wel concreet moeten aanvragen en verkrijgen.

De daadwerkelijke restauratie- en herbestemmingswerkzaamheden zullen nog wel even op zich laten wachten. Het goede nieuws is dat de kerk daarmee weer langer beschikbaar is voor het organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten. Geïnteresseerden kunnen via info@pknvlaardingen.nl contact opnemen om te overleggen over de mogelijkheden.

Van Peteghem-orgel
In de plannen voor de nieuwe functie van de kerk is nadrukkelijk een actieve plek ingericht voor het monumentale orgel en wordt ook rekening gehouden met de inrichting van de ruimte en de akoestiek. In overleg met de Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen wordt aan plannen gewerkt om ook in de nieuwe situatie de kwaliteiten van het orgel tot zijn recht te laten komen. Zo zijn er al mooie ideeën over de samenwerking met de bibliotheek en hoe nieuwe doelgroepen aangeboord kunnen worden. De Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen zal niet alleen activiteiten blijven ontplooien, maar beijvert zich daarnaast – samen met Stadsherstel Maassteden – voor het onderhoud en de instandhouding van het unieke instrument.
Daarom zijn de Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen en Stadsherstel Maassteden voornemens in de loop van 2024 een bijeenkomst in de kerk te organiseren voor kerkeigenaren en orgelprofessionals om de lessen te delen over de herbestemming van het gebouw in relatie tot een orgel. Hierover zal nog nadere informatie volgen.


(Her)bestemming
Alle partijen zijn positief over het feit dat de kogel nu door de kerk is en dat de Grote Kerk een nieuwe bestemming krijgt. De Protestantse Gemeente Vlaardingen, omdat de kerk op deze manier behouden en toegankelijk blijft voor alle inwoners van de stad, de bibliotheek omdat zij straks gevestigd is in een uniek en historisch gebouw, de gemeente omdat de stad een centrale ontmoetingsplek krijgt voor alle inwoners van de stad, en Stadsherstel Maassteden omdat zij trots is op deze mooie ontwikkeling en een prachtig rijksmonument aan haar portefeuille mag toevoegen.


Nieuw leven voor Grote Kerk Vlaardingen


Stadsherstel Maassteden heeft op 23 mei 2023 een persbericht uitgezonden:

STAP VERDER RICHTING HERBESTEMMING TOT BIBLIOTHEEK

Wie werkt aan de toekomst van een van de meest gezichtsbepalende gebouwen van Vlaardingen, gaat niet over een nacht ijs. Stap voor stap komt een nieuwe bestemming voor de Grote Kerk dichterbij. De afgelopen maanden is onderzocht of een herbestemming tot bibliotheek technisch haalbaar is. Nu zijn Stadsherstel Maassteden, de Protestantse Gemeente Vlaardingen, bibliotheek De Plataan en de Gemeente Vlaardingen toe aan de volgende stap: in beeld brengen wat er financieel nodig en mogelijk is.

Er is hard gewerkt de afgelopen periode. Niet alleen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, ook werden er gesprekken gevoerd met allerlei gebruikers en stakeholders en is onderzocht of het kerkgebouw functioneel en technisch aanpasbaar is tot bibliotheek. Daarnaast is onderzocht of de centrale plek van de kerk in de stad ook voor aanvullende en nieuwe functies benut kan worden. De eerste voorzichtige conclusie is hoopgevend: een herbestemming van het karakteristieke pand lijkt technisch en functioneel haalbaar. Ook werd duidelijk dat herbestemming van de kerk aanvullende kansen oplevert voor de stad.

Doorrekenen
De uitkomst van de eerste onderzoeken maakt dat de samenwerkende partijen nu toe zijn aan de volgende stap. De komende tijd gaat zij de financiële doorrekeningen verder concretiseren en zoeken naar dekking voor de investering. Hierbij wordt gekeken naar een mix van eigen vermogen, externe financiering, subsidies en huuropbrengsten. Daarnaast worden in deze fase de te sluiten overeenkomsten uitgewerkt en wordt de besluitvorming van besturen van de diverse partijen voorbereid.

Positief
Betekent dit dat de nieuwe bibliotheeklocatie er daadwerkelijk gaat komen? Nou, dat is misschien nog te kort door de bocht, maar er is wel een belangrijke stap voorwaarts gezet. Alle partijen zijn positief over het onderzoek van de afgelopen maanden en de kansen die er lijken te zijn. Dat geeft energie om er de komende periode met elkaar vol voor te gaan om tot een haalbare herbestemming te komen. De verwachting is dat er in het derde kwartaal van 2023 definitieve conclusies kunnen worden getrokken. 


Financieel Zelfredzamer Door Cursus Leren Omgaan Met Geld

Rekeningen begrijpen, je thuisadministratie bijhouden, weten hoe je toeslagen moet aanvragen. Voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, is het een grote uitdaging. En dus hebben ze een grotere kans op geldproblemen, zo weten ze bij De Bibliotheek de Plataan.

Speciaal voor hen ontwikkelde de bibliotheek de gratis cursus Leren omgaan met geld. Een groot succes, en met steun van het Rabo Impactfonds komt er een vervolg!

Lees het hele persbericht hier


Intentieverklaring Grote Kerk Vlaardingen getekend - "Onderzoek naar herbestemming"

Stadsherstel Maassteden heeft op 7 september 2022 een persbericht uitgezonden.

Hierin staat dat op die dag een intentieovereenkomst is getekend door de Protestantse Gemeente Vlaardingen, de Gemeente Vlaardingen, Bibliotheek de Plataan en Stadsherstel Maassteden, waarin zij afspreken om het onderzoek te starten naar herbestemming van de Vlaardingse Grote Kerk.

Er zal onderzocht worden of het gebouw in de toekomst in eigendom kan komen bij Stadsherstel Maassteden om de Bibliotheek de Plataan in te huisvesten.

Lees het hele persbericht hier.