Aanjager Basisvaardigheden

20 uur per week

De Bibliotheek de Plataan ondersteunt mensen op een proactieve, neutrale en brede wijze, bij het lezen, leren en informeren, om zo actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij is de Bibliotheek een belangrijke plaats voor nieuwsgierige mensen!

De organisatie
Naar schatting zijn er in Vlaardingen en Maassluis ruim 19.000 mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met de Nederlandse taal, met rekenen of met digitale vaardigheden en kunnen daardoor onvoldoende meedoen in de maatschappij.
In onze 3 gemeentes Vlaardingen, Maassluis en Midden Delfland zijn Taalnetwerken (Taalhuizen) ingericht met als doel de bestrijding van laaggeletterdheid en in bredere zin de ontwikkeling van de basisvaardigheden van de inwoners.
In Maassluis werken diverse organisaties met elkaar samen in het Taalfront. In Vlaardingen bestaat sinds 2018 het Bondgenootschap. In Midden Delfland bestaat sinds 2015 het Taalteam.


De functie
Als Aanjager Basisvaardigheden ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de Taalnetwerken binnen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis door het benaderen van organisaties en deelnemers, je zorgt voor de toeleiding vanuit de verschillende taaltrajecten en maakt afspraken met de partners over de samenwerking binnen de Taalnetwerken.

De volgende taken vallen onder jouw werk:
• Het probleem van de basisvaardigheden (Geletterdheid (taal), gecijferdheid (rekenen) en probleemoplossend vermogen (21ste-eeuwse vaardigheden)) en het belang van het oplossen van de vraagstukken hieromtrent onder de aandacht brengen bij organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven. (netwerk en relatiebeheer).
• Het actief bevorderen van toeleiding van laaggeletterden naar de Taalhuizen en naar lessen en activiteiten van alle deelnemende partners.
• In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven nieuwe partners als mogelijke toeleiders benaderen en afspraken mee maken.
• Het deelnemen aan evenementen om zo het probleem van laaggeletterdheid zichtbaar te maken.
• Begeleiding en uitvoering bij het afnemen van de Taalmeter bij verschillende organisaties en bedrijven.
• Ondersteuning bij projecten die door de organisaties van het Taalfront worden uitgevoerd.
• Je onderhoudt nauwe contacten met de accounthouders van de gemeenten Vlaardingen en Maassluis.
• Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen en gewenste resultaten.

 

Vereiste competenties

Kerncompetenties
• Kwaliteitsbewustzijn
Je bewaakt de kwaliteit van de geleverde diensten en producten; grijpt tijdig in door corrigerende maatregelen te nemen. Je bevordert regelmatig onderzoek naar de geleverde kwaliteit van dienstverlening.

• Klantgerichtheid
Je houdt de klantentevredenheid continue in de gaten, evalueert de kwaliteit van de dienstverlening en verbetert deze indien nodig. Je analyseert de eigen organisatie vanuit de belangen van de klant en zoekt zo naar verbeteringen in de organisatie. Je komt budget afspraken en afspraken over de kwaliteit van te leveren diensten en goederen overeen.

• Omgevingsbewustzijn
Je hebt kennis van de verschillende doelgroepen. Je signaleert trends, anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen die van invloed zijn op het beleid en ontplooit initiatieven. Je maakt effectief gebruik van je contacten buiten de organisatie om invloed uit te oefenen op externe beslissingen die gevolgen hebben voor de eigen organisatie. Je gaat bewust om met andere normen, waarden en gedragscodes van partijen binnen en buiten de organisatie en past eigen gedrag hierop aan. Je krijgt zaken van de grond door de juiste partijen op het juiste moment te benaderen of te bewerken.

Competenties behorende bij de functie

• Netwerken
Je gaat samenwerkingsrelaties aan en bestendigt deze om organisatiedoelen te bereiken. Je zet je externe netwerk effectief in; gebruikt externe netwerkcontacten om interne vraagstukken op te lossen. Je bevordert de samenwerking tussen afdelingen, programma’s en projecten. Maakt hierbij effectief gebruik van het eigen netwerk; zet kwaliteiten van mensen optimaal in. Je beweegt je gemakkelijk te midden van (on)bekende contacten, doorziet de achtergronden en relaties en stapt zelf op mensen af, maakt een afspraak voor contactmomenten.

• Flexibiliteit
Je blijft effectief handelen in situaties waar meerdere variabelen plotseling veranderen en profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden. Daarnaast improviseer je succesvol bij onvoldoende of onduidelijke informatie en weet eigen gedrag en aanpak snel en effectief aan te passen. Je bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren, wisselt tijdens een gesprek van informeren naar vragen en van inhoud naar procedure en houdt daarbij rekening met de positie en karakters van de gesprekspartners. Je schakelt snel en gemakkelijk tussen eigen werk en werk van anderen.

• Communicatieve vaardigheden
Je hanteert verschillende schrijfstijlen; past onderwerpen, vorm en opzet aan het niveau, de belangen en de gevoelens van de doelgroep aan. Je formuleert vraagstukken helder, eenduidig en gestructureerd, verzorgt samenhangende presentaties. Je neemt initiatief en stuurt in gesprekken, houdt rekening met de invloed van de boodschap op de andere partijen. Je maakt onderwerpen en/ of onvrede bespreekbaar en weet de sfeer zodanig te beïnvloeden dat de relatie goed blijft.


• Pro-activiteit
Je herkent in een vroegtijdig stadium kritieke en/of kansrijke situaties; anticipeert op veranderingen, ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Je benut kansen die zich voordoen om doelstellingen te bereiken: levert ongevraagd voorstellen en adviezen hiertoe. Initieert nieuwe ontwikkelingen en, stimuleert anderen tot handelen.


Functie-eisen
• Open, toegankelijk en representatief;
• Initiatiefrijk en creatief denker;
• Communicatief sterk;
• Relevante opleiding op HBO niveau;
• Kennis van en affiniteit met de doelgroep;
• Bekendheid met de sociale kaart van Vlaardingen en Maassluis en het Sociaal Domein;
• Planmatig kunnen werken;
• Actief en succesvol kunnen acquireren.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met veel vrijheid in een vernieuwende werkomgeving. Werktijden in overleg. We bieden je een arbeidsovereenkomst van 20 uur per week voor 1 jaar, met zicht op verlenging, een salaris passend bij de functiezwaarte en bij jouw opleiding en ervaring. (Schaal 9 van de CAO Openbare Bibliotheken).


Reacties en informatie:
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Marian Klaren, adjunct directeur, mklaren@debibliotheekdeplataan.nl.

Wij zien je brief en cv graag tegemoet.
Je kunt tot 29 juli 2022 reageren via solliciteren@debibliotheekdeplataan.nl.
Ivm vakanties vinden de gesprekken plaats in week 33.